Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN LEVERING DE VLAGGENWEBWINKEL.

Artikel 1. BEGRIPPEN

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

De VlaggenWebWinkel, gevestigd te Heiloo, of door haar aangewezen derden.
De Laghe Weijdt 31, 1851 SK  Heiloo
Telefoonnummer: 072-5925058
E-mailadres: info@vlaggenwebwinkel.nl
KvK-nummer: 371173050000
Btw-identificatienummer: NL190459697B01

  1. Koper: de wederpartij van de VlaggenWebWinkel, zijnde een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of haar rechtsopvolgers;
  2. Partijen: de VlaggenWebWinkel en Koper samen;
  3. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  4. Aanbod: ieder(e) schriftelijk aanbod of offerte door de VlaggenWebWinkel tot het leveren van goederen, diensten of het tot stand brengen van Werkzaamheden, waarvan de Voorwaarden in beginsel integraal deel uitmaken;
  5. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst, al dan niet op afstand;
  6. Product: Het krachtens de overeenkomst door de VlaggenWebWinkel aan koper te leveren goed;
  7. Werkzaamheden: tussen partijen overeengekomen, door de VlaggenWebWinkel te (doen) verrichten montage- of installatiewerkzaamheden.

Artikel 2. ALGEMEEN

Artikel 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen, waaronder aanbiedingen langs elektronische weg en overeenkomsten op afstand, waarbij de VlaggenWebWinkel  als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of werkzaamheden optreedt en waarbij wordt verwezen naar de Voorwaarden.

Artikel 2.2 Een afwijking van de voorwaarden dient schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Artikel 3.1 De omvang en inhoud van de wederzijdse verplichtingen van partijen blijken uit de overeenkomst.

Artikel 3.2 De overeenkomst komt alleen tot stand als partijen (door) personen zijn (vertegenwoordigd) die gerechtigd zijn partijen juridisch te binden.

Artikel 3.3 Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de schriftelijke orderbevestiging door de VlaggenWebWinkel. De inhoud van de order wordt uitsluitend bepaald door de in de orderbevestiging gegeven omschrijving van de order. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail van de order aan de VlaggenWebWinkel is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert slechts dat de bestelling bij de VlaggenWebWinkel is aangekomen.

Artikel 3.4 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de VlaggenWebWinkel eerst dan nadat deze schriftelijk door de VlaggenWebWinkel zijn bevestigd.

Artikel 3.5 De orderbevestiging van de VlaggenWebWinkel wordt geacht juist te zijn, tenzij de VlaggenWebWinkel per omgaande na de verzending Рmaximaal binnen vierentwintig (24) uur van de bevestiging Рschriftelijke bezwaren daartegen heeft ontvangen. In dat geval is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3.6 De VlaggenWebWinkel houdt zich het recht voor een order al dan niet te aanvaarden. Als de VlaggenWebWinkel een bestelling niet aanvaardt, deelt zij dit onverwijld aan de koper mee.
Als de VlaggenWebWinkel tijdens de bewerking van de order vaststelt dat door de koper bestelde producten niet meer beschikbaar zijn, informeert zij koper daarover. Een overeenkomst ter zake niet-beschikbare producten wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, behoudens andersluidend schriftelijk door de VlaggenWebWinkel bevestigde afspraak.

Artikel 3.7 Wijzigingen in de overeenkomst op verzoek van de koper zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de VlaggenWebWinkel. In dat geval worden reeds door de VlaggenWebWinkel gemaakte kosten altijd helemaal door de koper vergoed. In dat geval worden deze werkzaamheden/ zaken als meerwerk uitgevoerd/ geleverd en doorberekend.

Artikel 3.8 Voor mondelinge overeenkomsten tussen partijen, waarvan geen schriftelijk bewijs bestaat, geldt dat deze tot stand komen wanneer door de VlaggenWebWinkel feitelijk met de uitvoering wordt begonnen. De VlaggenWebWinkel wordt geacht bij mondelinge overeenkomsten melding te hebben gemaakt van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat deze op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden, zodat deze voorwaarden in dat geval daarvan altijd deel uitmaken. Voor het overige wordt de factuur geacht de wederzijdse rechten en plichten van partijen juist weer te geven.

Artikel 3.9 Overeenkomsten met de VlaggenWebWinkel worden aangegaan onder de (opschortende) voorwaarde dat de leveranciers en overige contractspartners van de VlaggenWebWinkel hun verplichtingen tijdig en op juiste wijze nakomen.

Artikel 3.10 De VlaggenWebWinkel is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4. AANBOD

Artikel 4.1¬†Ieder door de VlaggenWebWinkel gedaan aanbod is vrijblijvend. Dat betekent dat de VlaggenWebWinkel het aanbod ‚Äď zolang het niet is aanvaard – mag intrekken indien in het aanbod geen termijn voor aanvaarding is vermeld. Een aanbod zonder termijn vervalt in ieder geval 1 maand nadat het is uitgebracht.

Artikel 4.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding.

Artikel 4.3 Door of namens de VlaggenWebWinkel verstrekte productgegevens (prijslijsten, brochures, etc.) zijn zorgvuldig samengesteld. De koper kan hieraan echter geen rechten ontlenen. De in het aanbod genoemde prijzen zijn steeds bindend.

Artikel 5. AANVULLINGEN OVEREENKOMST

De tussen partijen gesloten overeenkomst zal op verzoek van koper aan diens wensen worden aangepast, mits deze wensen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Koper is gehouden de redelijke meerprijs daarvoor aan de VlaggenWebWinkel te voldoen.

Artikel 6. PRIJZEN

Artikel 6.1 De in de overeenkomst genoemde prijs is de volledige prijs, inclusief leveringskosten en eventuele plaatsingskosten, die koper verschuldigd is aan de VlaggenWebWinkel voor de genoemde producten en/of werkzaamheden. Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de VlaggenWebWinkel het recht deze door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6.2 In geval van externe verhogingen in de kostprijsfactoren is de VlaggenWebWinkel gerechtigd de daarmee verband houdende bedragen in de overeenkomst met maximaal 10% te verhogen. Indien een verhoging plaatsvindt van meer dan 10% is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6.3 Alle genoemde prijzen op de website van de VlaggenWebWinkel zijn inclusief BTW. De totaalprijs inclusief BTW en eventuele bijkomende kosten staat ook vermeld op de overeenkomst en in het aanbod.

Artikel 7. TRANSPORT, LEVERING, LEVERTIJD EN RISICO-OVERGANG

Artikel 7.1 Levering van producten en het verrichten van werkzaamheden vindt plaats binnen 7 dagen na de in de overeenkomst opgenomen termijn.

Artikel 7.2 De aflevering geschiedt naar één (1) door koper op te geven adres. Indien koper zijn order naar op twee of meer adressen afgeleverd wil hebben, kunnen daarvoor aanvullende verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7.3 De VlaggenWebWinkel is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, welke zij per levering kan factureren met inachtneming van het in artikel 8.2 bepaalde.

Artikel 7.4 De in het aanbod vermelde (op)levertermijn is niet fataal. De koper moet de VlaggenWebWinkel bij niet tijdige (op)levering uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke stellen voordat verzuim intreedt. De VlaggenWebWinkel is verder niet aansprakelijk voor schade vanwege overschrijding daarvan. Overschrijding van een (op)levertermijn geeft de koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of de afname van producten te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden. Als maximale levertermijn geldt 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij expliciet anders overeengekomen tussen partijen. Na het overschrijden van de maximale levertermijn is de VlaggenWebWinkel van rechtswege in verzuim. Indien de zaak niet leverbaar blijkt, zal de VlaggenWebWinkel dit direct aan de koper melden onder teruggaaf van het vooruitbetaalde bedrag.

Artikel 7.5 Indien producten niet tijdig door de koper worden afgenomen of afgehaald, is de VlaggenWebWinkel toch gerechtigd de desbetreffende producten aan de koper te factureren onverminderd de werking van artikel 8.2. In dat geval zal de VlaggenWebWinkel naar keuze nakoming door de koper kunnen vorderen dan wel de overeenkomst kunnen ontbinden, onverminderd het recht van de VlaggenWebWinkel om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7.6 Adviezen van de VlaggenWebWinkel worden naar beste weten verstrekt. Een bepaald resultaat wordt echter niet gegarandeerd.

Artikel 7.7 De VlaggenWebWinkel is met betrekking tot het Werk bevoegd de leveringstermijn aan te passen indien weers- of werkomstandigheden de VlaggenWebWinkel daartoe noodzaken. Zij is in dat geval niet verplicht aan de koper schade te vergoeden. De aan de aanpassing van de leveringstermijn voor de VlaggenWebWinkel verbonden extra kosten dienen door de Koper aan de VlaggenWeb-Winkel te worden vergoed.

Artikel 7.8 De plaats waar de werkzaamheden door de VlaggenWebWinkel worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het plaatsen van masten) dient door de koper vóór aanvang daarvan nauwkeurig schriftelijk te worden omschreven. Hij moet opgeven waar zich kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen, en dergelijke bevinden (KLIC melding). Ook moet ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk zichtbaar met piketten aan worden geven waar zich de bedoelde kabels e.d. in of op het terrein bevinden. Schade door onjuiste informatie komt voor rekening van de koper en deze vrijwaart de VlaggenWebWinkel ter zake hiervan volledig.

Artikel 7.9 De koper is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer, overige wetgeving met betrekking tot het milieu, (ver)bouwvergunningen en dergelijke.

Artikel 7.10 Te vervangen, afkomende of verwijderde materialen blijven eigendom van koper en dienen door koper te worden afgevoerd/ opgeruimd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7.11 Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de koper over zodra hij of een door hem aangewezen derde het product in bezit heeft gekregen.

Artikel 8. BETALING

Artikel 8.1 Facturen van de VlaggenWebWinkel dienen te worden voldaan op de door de VlaggenWebWinkel aan te geven wijze en in de op de factuur aangegeven valuta binnen de gehanteerde betalingstermijn. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van koper.

Artikel 8.2¬†De VlaggenWebWinkel kan verlangen van koper dat koper een bedrag van maximaal 50% van de overeenkomst vooraf betaalt, alvorens tot levering over te gaan. Indien koper hier niet binnen de gestelde tijd aan voldoet, is hij van rechtswege direct in verzuim. De VlaggenWebWinkel heeft dan het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden en de schade wegens voortijdige be√ęindiging op koper te verhalen.

Artikel 8.3 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van koper terstond opeisbaar.

Artikel 8.4¬†Alle kosten welke door de VlaggenWebWinkel worden gemaakt, of naar oordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van door koper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening en ten laste van koper, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kosten zoals het honorarium van de raadsman van verkoper, alsmede de gerechtelijke kosten. Indien betaling binnen de gehanteerde betalingstermijn uitblijft is de koper over het nog openstaande bedrag rente verschuldigd. Deze rente bedraagt het meerdere van 1.2% per maand, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand. Verder is koper gehouden de door de VlaggenWebWinkel ter incasso gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Deze kosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot ‚ā¨ 2.500,=; 10% over de daaropvolgende ‚ā¨ 2.500,= en 5% over de volgende ‚ā¨ 5.000,= met een minimum van ‚ā¨ 40,=.

Artikel 8.5 Betalingen door of vanwege koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van koper.

Artikel 8.6 Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur.

Artikel 9. HERROEPINGSRECHT

Artikel 9.1 Koper heeft in geval van een overeenkomst op afstand het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen. Door deze herroeping wordt de overeenkomst ontbonden. In dat geval is koper verplicht het product terug te zenden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van koper. Koper dient de Producten ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking (met inbegrip van alle accessoires, handleiding, etc.) voldoende gefrankeerd binnen veertien (14) werkdagen te retourneren aan het volgende adres:

De VlaggenWebWinkel
De Wagenmaker 18
1851 PX  Heiloo

Bij de retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van koper. De VlaggenWebWinkel adviseert koper daarom om de producten verzekerd op te sturen. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door de VlaggenWebWinkel geweigerd.

Artikel 9.2 De VlaggenWebWinkel is gehouden binnen 14 kalenderdagen nadat de koper heeft gemeld gebruik te maken van zijn herroepingsrecht alle in het kader van de overeenkomst van koper ontvangen betalingen te retourneren, inclusief eventuele bezorgkosten. De VlaggenWebWinkel mag wachten met voldoening hiervan totdat zij het product retour heeft ontvangen of de koper aantoont dat hij het product retour heeft gestuurd.

Artikel 9.3 Tijdens de in artikel 9.1 genoemde termijn mag de koper het product slechts gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te vernemen. De koper is aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product die is ontstaan door gebruik dat uitstijgt boven het in dit artikel genoemde gebruik.

Artikel 9.4 De koper dient binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn aan de VlaggenWebWinkel te melden dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.

Artikel 9.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op specificaties van koper zijn vervaardigd, of toegesneden zijn op de persoonlijke behoeften van koper.

Artikel 9.6 Het herroepingsrecht geldt niet indien de koper expliciet heeft ingestemd met een begin van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn en de koper daarbij tevens afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht zodra de overeenkomst is nagekomen.

Artikel 10.     ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

Artikel 10.1 Koper is verplicht de VlaggenWebWinkel direct schriftelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 10.2 Indien koper verzuimt zulks (tijdig) te doen, is de VlaggenWebWinkel niet aansprakelijk voor eventueel door koper geleden schade, onder meer, doch niet uitsluitend voor schade die koper heeft geleden doordat producten die voor hem bestemd zijn naar zijn oude of niet aangepaste adres zijn verzonden.

Artikel 11. GARANTIE/ RECLAME

Artikel 11.1 De door de VlaggenWebWinkel geleverde producten en werkzaamheden voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Artikel 11.2 Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten en/of werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoorden. Koper dient de VlaggenWebWinkel zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk gemotiveerd kennis te gegeven van een geconstateerd gebrek.

Artikel 11.3 In het geval van eventuele tekortkomingen, dient de koper dit schriftelijk te melden aan de VlaggenWebWinkel, anders wordt deze niet in behandeling genomen. Bij het uitblijven van een dergelijke melding (reclame) wordt de koper geacht de producten compleet en zonder schade in bezit te hebben genomen. Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier moet worden geleverd, is geen reden om het werk of de zaak als niet (juist) (op)geleverd te beschouwen.

Artikel 11.4 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en door de koper te zijn aanvaard.

Artikel 11.5 Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover de VlaggenWebWinkel. Een eventuele retourzending dient franko te geschieden en wordt enkel door de VlaggenWebWinkel geaccepteerd, nadat zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming aan koper heeft gegeven.

Artikel 11.6 Verleende garantie vervalt indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of het anders gebruikt dan normaal of overeengekomen. Garantie vervalt ook indien koper (de) vlag(gen) en/of wimpels bij een windkracht 6 of hoger niet uit de mast gehaald heeft.

Artikel 11.7 Verleende garantie vervalt eveneens indien een gebrek aan het geleverde is ontstaan door omstandigheden waar de VlaggenWebWinkel geen invloed op uit kan oefenen, daaronder begrepen normale slijtage en weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme wind, extreme regenval en/of extreme temperaturen.

Artikel 11.8 De VlaggenWebWinkel verwijst voor wat betreft de producten waarop zij garantie biedt en de duur van de garantie, naar de garantievoorwaarden op de website.

Artikel 11.9 De garantie voor door de VlaggenWebWinkel geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de VlaggenWebWinkel verstrekte garantie.

Artikel 11.10 Gebreken aan producten die onder de garantie vallen, worden hersteld, aangevuld ofwel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van de VlaggenWebWinkel aan haar te wijten zijn. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 11.11 Garantiewerk wordt, naar keuze van de VlaggenWebWinkel uitgevoerd binnen haar bedrijf, dan wel bij de koper. De tijdstippen van de garantiewerkzaamheden zullen door de VlaggenWebWinkel worden vastgesteld, dit in overleg met de koper.

Artikel 11.12 Alle garantieaanspraken vervallen indien de koper zelf wijzigingen aan het geleverde heeft aangebracht, het geleverde niet nauwkeurig is gebruikt volgens de voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gebruikt, indien het geleverde is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

Artikel 11.13 Niet-nakoming door de koper van een of meer van diens verplichtingen, gedeelten daarvan daar- onder begrepen, ontheft de VlaggenWebWinkel van haar garantieverplichting.

Artikel 12. ONDERHOUD/ REPARATIE

Artikel 12.1 Als (deel van de) overeenkomst kan de VlaggenWebWinkel reparatie en/of onderhoud van de geleverde Producten/ Werkzaamheden verzorgen. Reparatie en onderhoudswerk zullen naar beste kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 12.2 De door De VlaggenWebWinkel te repareren producten/ werkzaamheden dienen op kosten van de koper te worden verzonden c.q. geretourneerd onder deze voorwaarden. Deze producten vallen dan echter altijd onder het risico van de koper. Inzake hiervan zal koper de VlaggenWebWinkel volledig vrijwaren.

Artikel 12.3 De VlaggenWebWinkel is te allen tijde gerechtigd van reparatie en/of onderhoud af te zien indien dit naar haar oordeel zinloos of buiten proportioneel is.

Artikel 12.4 In geval van reparatie/onderhoud staat de de VlaggenWebWinkel er op geen enkele wijze voor in, en is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk, dat de betreffende producten alsdan wederom in goede staat zullen verkeren.

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 13.1 De eigendom van door de VlaggenWebWinkel geleverde producten gaat bij aflevering aan de koper over, onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle openstaande vorderingen die de VlaggenWebWinkel op koper heeft.

Artikel 13.2 Zolang de eigendom van enig product ingevolge artikel 13.1 aan de VlaggenWebWinkel toekomt, is koper gehouden dit product te gebruiken op een wijze die het eigendomsrecht van de VlaggenWebWinkel respecteert en instant houdt.

Artikel 13.3 Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in artikel 13.1 bedoeld, is de VlaggenWebWinkel gerechtigd de producten, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. koper machtigt de VlaggenWebWinkel reeds nu onherroepelijk om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van koper. De VlaggenWebWinkel is niet verplicht het reeds betaalde aan koper terug te betalen.

Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN KNOW-HOW

Artikel 14.1 Koper verklaart en garandeert jegens de VlaggenWebWinkel dat de door koper bestelde en door de VlaggenWebWinkel te leveren producten geen inbreuk maken of zullen maken op enig octrooirecht, auteursrecht, handels- of dienstmerk, geregistreerd model of andere, daaraan gelijk te stellen, rechten.

Artikel 14.2 Koper is aansprakelijk voor, en stelt de VlaggenWebWinkel volledig en onverwijld schadeloos tegen, de kosten, schaden, verliezen en vorderingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de kosten van rechtsbijstand) die de VlaggenWebWinkel maakt of lijdt als gevolg van een (vermeende) inbreuk op de in artikel 13.1 genoemde rechten of niet-nakoming van de garanties in dit artikel.

Artikel 14.3 Koper vrijwaart de VlaggenWebWinkel voor aanspraken van derden, gegrond op een (vermeende) inbreuk van enig in artikel 14.1 genoemd recht.

Artikel 14.4 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door de VlaggenWebWinkel aan koper worden verstrekt blijven eigendom van de VlaggenWebWinkel.

Artikel 14.5 Koper is niet gerechtigd de in artikel 14.1 genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik waarvoor zij zijn verstrekt.

Artikel 14.6 Koper is niet gerechtigd de in artikel 14.1 bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij de VlaggenWebWinkel uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

Artikel 15. OVERMACHT

Artikel 15.1 Indien de VlaggenWebWinkel door overmacht is verhinderd enige verplichting naar de koper na te komen, en de overmacht situatie langer dan 3 maanden voortduurt, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst. Totdat voornoemde 3 maanden zijn verstreken, is de VlaggenWebWinkel bevoegd haar verplichtingen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 15.2¬†Als ‚ÄĚovermacht‚ÄĚ wordt beschouwd: iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van de VlaggenWebWinkel tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis de VlaggenWebWinkel redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van de VlaggenWebWinkel ligt of waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen of vertragen; gebrek aan transportmiddelen; niet begaanbaar of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig nutsbedrijf; storing in of onderbreking of be√ęindiging van leverantie van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van de VlaggenWebWinkel (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van apparatuur; ernstige ziektes, en ziektes met een epidemisch karakter. Als ‚ÄĚovermacht‚ÄĚ worden tevens beschouwd de gevolgen van enige omstandigheid als hiervoor bedoeld.

Artikel 15.3 Indien de VlaggenWebWinkel ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verplichtingen ten aanzien van een of enkele kopers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle kopers, is zij gerechtigd te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke kopers zij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

Artikel 15.4 De VlaggenWebWinkel is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door haar ter uitvoering van de overeenkomst is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid is gebleken.

Artikel 16. MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

Artikel 16.1 Geringe kleurafwijkingen en/of andere geringe afwijkingen zijn toegestaan en geven de koper geen recht tot weigering van afname/goedkeuring van het geleverde. Dit betekent dat de VlaggenWebWinkel in dat geval wordt geacht de overeenkomst juist te zijn nagekomen.

Artikel 16.2 De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 17. MEER-/ MINDERWERK

Artikel 17.1 De VlaggenWebWinkel is gerechtigd meerwerk uit te voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan 10% van het in de overeenkomst genoemde totaalbedrag inclusief BTW. Bij meerwerk of minderwerk dat meer afwijkt, zullen partijen met elkaar overleggen over de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit tot ontbinding van de overeenkomst leidt, is De VlaggenWebWinkel gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde producten van de koper te vorderen.

Artikel 18. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18.1 De VlaggenWebWinkel is alleen aansprakelijk voor de directe schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is, of waarvoor zij op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

Artikel 18.2 De VlaggenWebWinkel is niet aansprakelijk voor schade die het (in)directe gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het product of gebruik op een andere wijze dan waarvoor het product geschikt is of mocht worden geacht.

Artikel 18.3 Indien de VlaggenWebWinkel ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het specifieke geval dekking verleent, althans -indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent- tot het voor het betreffende geleverde product en/of de verrichte werkzaamheden gefactureerde netto-factuurbedrag.

Artikel 18.4 Opdrachtgever draagt zorgt voor alle vergunningen die hij nodig heeft voor het gebruik van de door hem bestelde producten. De VlaggenWebWinkel is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 18.5 Indien de VlaggenWebWinkel bij de installatie van producten behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld, vindt dit steeds geheel plaats voor risico van de koper.

Artikel 18.6 Alle vorderingen met betrekking tot aansprakelijkheid van de VlaggenWebWinkel vervallen na verloop van 2 jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt en in elk geval na verloop van 2 jaren na de levering.

Artikel 19. BE√čINDIGING OF ONTBINDING OVEREENKOMST

Artikel 19.1 In geval van verzuim van de koper is de VlaggenWebWinkel gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussen- komst te ontbinden onverminderd het recht van de VlaggenWebWinkel tot het vorderen van schadevergoeding, alsook om nakoming te vorderen. Deze voorwaarden blijven van kracht totdat de wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen.

Artikel 19.2 De VlaggenWebWinkel zal de overeenkomst met de koper direct schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden indien:

  • Een betalingstermijn is overschreden;
  • de koper in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surs√©ance van betaling indient, of (voorlopige) surs√©ance van betaling verleend wordt of beslag op (een deel van) het vermogen wordt gelegd;
  • de koper overlijdt of onder curatele wordt gesteld/ krachtens rechtelijk vonnis onbekwaam is geworden, dan wel Producten van de Koper onder bewind worden gesteld;

Artikel 19.3 Indien een overeenkomst wordt ontbonden zullen de bedragen, die de koper op het ogenblik van ontbinding aan de VlaggenWebWinkel verschuldigd is, verschuldigd blijven en zal de koper ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht vand VlaggenWebWinkel tot het vorderen van schadevergoeding. Daarnaast heeft de VlaggenWebWinkel het recht reeds onder de overeenkomst geleverde producten terug te vorderen en tot zich te nemen. Koper garandeert de VlaggenWebWinkel ongehinderde en directe toegang tot de reeds geleverde producten.

Artikel 20. DIVERSEN

Artikel 20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de VlaggenWebWinkel en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. De VlaggenWebWinkel mag echter beslag laten leggen en andere voorlopige maatregelen nemen in andere plaatsen.

Artikel 20.3 Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 20.4 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk door partijen worden afgeweken. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

Artikel 20.5 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. In het geval van een interpretatie- verschil tussen de verschillende taalversies, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.